Regulamin

REGULAMIN WYDARZEŃ (KURSÓW, WARSZTATÓW, REKOLEKCJI, KONFERENCJI)

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WSPÓLNOTĘ IKONA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

I.

 1. Rejestracja Uczestników odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Organizowane wydarzenia mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć i mogą być skierowane wyłącznie do określonej grupy uczestników, co jest określone w procesie rejestracji.
 3. Uczestnicy nie mogą odstępować swoich wejściówek osobom trzecim.
 4. Uczestnikowi, który w szczególności:
  • podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji
  • nie spełnia kryteriów określonych dla organizowanego wydarzenia, a podanych w opisie wydarzenia
  • nie spełnia wymogów określonych w procesie rejestracji
  • nie dostarczył wymaganych dokumentów podanych w opisie wydarzenia
  • naruszał porządek i został usunięty z wydarzenia przez służby porządkowe

nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

 1. Organizowane przez Wspólnotę Ikona Trójcy Świętej wydarzenia (kursy, rekolekcje, warsztaty, konferencje) są prowadzone w duchu Kościoła rzymskokatolickiego.
 2. Podczas trwania wydarzeń są wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatorów jego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji bez ograniczeń. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Wspólnotą działalnością ewangelizacyjną zgodnie
  z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
 3. Opłata za uczestnictwo musi być dokonana w terminie określonym w procesie rejestracji zgłoszenia. W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przez rozpoczęciem wydarzenia wpłata nie jest zwracana.
 4. Na całym terenie organizowanych wydarzeń obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania narkotyków i innych substancji odurzających.
 5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Wspólnoty www.sneits.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Wspólnotą.
 6. Wspólnota nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas organizowanych wydarzeń.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 8. Osoby nocujące w Domu Pielgrzyma zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Domu Pielgrzyma.

II.

REGULAMIN DOMU PIELGRZYMA

 1. Klucze od pokoi dostarczane są przez organizatorów rekolekcji. W chwili opuszczania Domu klucze przekazuje się organizatorom rekolekcji. W przypadku zagubienia kluczy należy ponieść koszty wykonania duplikatu.
 2. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
 3. W Domu Pielgrzyma mogą przebywać osoby korzystające z rekolekcji.
 4. Goście Domu Pielgrzyma ponoszą pełną materialną odpowiedzialność za szkody przez nich spowodowane. Koszty związane z ich naprawą zobowiązani są pokryć do momentu opuszczenia Domu Pielgrzyma na żądanie właściciela.
 5. Dom Pielgrzyma nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności czy innych przedmiotów wartościowych.
 6. Do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt.
 7. W pokojach zakazane jest używanie elektrycznych lub gazowych urządzeń grzewczych. Wrzątek można otrzymać do własnych naczyń w kuchni.
 8. Na terenie całego Domu Pielgrzyma obowiązuje bezwzględnie zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz korzystania z jakichkolwiek substancji odurzających.
 9. Nie należy wynosić wyposażenia z pokojów, tj. koców, krzeseł itd.
 10. Umieszczanie w budynku ogłoszeń i plakatów jest niedozwolone.
 11. Noclegi koedukacyjne możliwe tylko dla małżeństw.
 12. W godzinach 22.00-6.00 prosimy o zachowanie ciszy nocnej.