Fundacja

Celami Fundacji są:

- Propagowanie wiedzy o charakterze teologicznym, kulturowym i cywilizacyjnym.
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób.

- Inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw patriotycznych i prospołecznych oraz szerzenie wiedzy religijnej.

- Inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci i młodzieży.

- Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi.

- Działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, rekreacyjna i prozdrowotna.

- Wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym, religijnym i artystycznym.

- Współdziałanie ze związkami wyznaniowymi w działaniach zgodnych z celami Fundacji.

-Tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej.

- Tworzenie i prowadzenie ośrodków formacyjno-wypoczynkowych.

- Pogłębienie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji.

- Upowszechnianie wartości chrześcijańskich poprzez wszystkie środki dystrybucji i komunikacji znane teraz i które powstaną w przyszłości.

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.